Test z Ewangelii wg Św. Mateusza, część II


Test ze znajomości Ewangelii według św. Mateusza, część II

 

1. Kto przyszedł do Jezusa z zapytaniem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne”?

a) ubogi młodzieniec                                      b) bogaty starzec

c) bogaty młodzieniec                                    d) ubogi starzec

2. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?

a) koniowi                                                      b) słoniowi

c) wielbłądowi                                               d) krokodylowi

3. Jaki pieniądz otrzymali robotnicy za pracę w winnicy?

a) grosz                                                          b) talent

c) denar                                                          d) stater

4. Kto wstawił się za synami Zebedeusza?

a) matka                                                         b) ojciec

c) rodzeństwo                                                d) kuzynostwo

5. Ilu było niewidomych pod Jerychem?

a) dwóch                                                        b) trzech

c) czterech                                                      d) pięciu

6. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?

a) oślica                                                          b) osiołek

c) wół                                                             d) wielbłąd

7. Co słali ludzie przed wjeżdżającym Jezusem?

a) kwiaty                                                        b) zioła

c) kadzidło                                                     d) płaszcze

8. Jakie okrzyki słyszał Jezus pod swoim adresem, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?

a) „Niech żyje Jezus z Nazaretu”                   b) „Oto nasz król”

c) „Hosanna Synowi Dawida”                      d) „Na krzyż z nim”

9. Skąd Jezus powypędzał kupców i sprzedawców?

a) z synagogi                                                  b) z domu Szymona

c) z domu Łazarza                                          d) ze świątyni

10. Co się stało z nieurodzajnym drzewem figowym?

a) wydało owoce                                           b) zostało ścięte

c) natychmiast uschło                                     d) straciło liście

11. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?

a) zapłacili mu należność                               b) prosili o przebaczenie

c) schwytali i zabili                                        d) ukradli mu pieniądze

12. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?

a) tak                                                              b) nie zawsze

c) nie                                                              d) raz na dwa lata

13. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?

a) faryzeusze                                                  b) saduceusze

c) zeloci                                                          d) uczeni w Piśmie

14. Które, według Jezusa, jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

a) przykazanie kościelne                                b) przykazanie Boże

c) przykazanie miłości                                    d) przykazanie żydowskie

15. O kim Jezus mówił, że lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach?

a) Apostołowie                                              b) uczeni w Piśmie

c) żołnierze rzymscy                                       d) krewni Jezusa

16. Do ilu panien porównał Jezus królestwo niebieskie?

a) 5                                                                 b) 10

c) 15                                                                d) 20

17. Ile kolejno talentów otrzymali do pomnożenia słudzy od swojego pana, gdy ten wybierał się w podróż?

a) 5, 2, 1                                                         b) 7, 5, 3

c) 4, 3, 2                                                         d) 3, 2, 1

18. Ile dni przed Paschą arcykapłani i starsi ludu postanowili pochwycić i zabić Jezusa?

a) jeden dzień                                                 b) dwa dni

c) trzy dni                                                       d) cztery dni

19. W jakiej miejscowości mieszkał Szymon Trędowaty?

a) Jerozolima                                                  b) Nazaret

c) Kana Galilejska                                          d) Betania

20. Kto postanowił wydać Jezusa arcykapłanom?

a) Juda Tadeusz                                             b) Szymon Piotr

c) Tomasz                                                       d) Judasz Iskariota

21. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”?

a) Chrztu świętego                                         b) Namaszczenia chorych

c) Eucharystii                                                 d) Bierzmowania

22. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się zaprze Mistrza?

a) Janowi                                                        b) Judaszowi

c) Piotrowi                                                     d) Jakubowi

23. Których Apostołów Jezus zabrał ze sobą, gdy byli w ogrodzie Getsemani?

a) Piotra i synów Zebedeusza                                    b) Filipa, Mateusza i Jana

c) Andrzeja i synów Zebedeusza                   d) Andrzeja i Tomasza

24. Jaki znak Judasz dał tym, którzy przyszli pojmać Jezusa?

a) uścisk dłoni                                                b) pocałunek

c) pokłon                                                        d) wskazanie ręką

25. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut?

a) dwa                                                            b) trzy

c) cztery                                                         d) pięć

26. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?

a) Bartłomieja                                                 b) Barabasza

c) Barnabę                                                      d) Barucha

27. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?

a) Weronika                                                    b) Maryja

c) Apostoł Jan                                                d) Szymon z Cyreny

28. Co oznacza słowo: „Golgota”?

a) „miejsce Klęski”                                         b) „miejsce Czaszki”

c) „miejsce Zwycięstwa”                               d) „miejsce Poza miastem”

29. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?

a) pierwsza                                                     b) trzecia

c) szósta                                                         d) dziewiąta

30. O której godzinie Jezus umarł na krzyżu?

a) pierwsza                                                     b) trzecia

c) szósta                                                         d) dziewiąta

31. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?

a) Józef z Nazaretu                                        b) Józef z Arymatei

c) Józef z Jerozolimy                                      d) Józef z Betsaidy

32. Kto pierwszy przyszedł do grobu Jezusa?

a) Maria Magdalena i druga Maria                b) Maria Magdalena i Salome

c) Maria Magdalena i Joanna                         d) Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa

33. Kogo spotkały niewiasty, gdy po upływie szabatu przyszły do grobu?

a) Jezusa                                                        b) ogrodnika

c) anioła                                                         d) młodzieńca

34. Kto przekupił straże, aby mówili, że ciało Jezusa zostało skradzione?

a) uczniowie Jana                                           b) arcykapłani i starsi

c) uczniowie Jezusa                                        d) Piłat

35. Jakie ostatnie słowa skierował Jezus do Apostołów?

a) „A oto uchodźcie stąd i idźcie do Galilei oraz głoście Ewangelię”

b) A oto uchodźcie z Jerozolimy, bo zaczynają się prześladowania”

c) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”

d) A oto zostawiam was sierotami, wy natomiast oczekujcie Mojego przyjście w chwale”

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja