Bibliografia

 Monografie naukowe

 

1.     Seniorzy – drogą Kościoła, M. Kołodziej, B. Mitkiewicz (red.), Wrocław 2020.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-seniorzy-droga-kosciola-8904477928

 

2.     Kołodziej M., Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Wrocław 2019.

https://www.academia.edu/63777195/Prawo_liturgiczne_
Ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%82aci%C5%84skiego

 

3.     Kołodziej M., Zgromadzenie liturgiczne w świetle
Katechizmu Kościoła Katolickiego
, Wrocław 2016.

https://www.academia.edu/42320763/Zgromadzenie_liturgiczne_
w_%C5%9Bwietle_Katechizmu_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Katolickiego

 

4.     Kołodziej M., Zgromadzenie liturgiczne jako rzeczywistość
teologiczno-kanoniczna w ministerialnym posługiwaniu Kościoła
, Wrocław 2012.

https://www.academia.edu/42320716/Zgromadzenie_liturgiczne_
jako_rzeczywisto%C5%9B%C4%87_teologiczno_kanoniczna_
w_ministerialnym_pos%C5%82ugiwaniu_Ko%C5%9Bcio%C5%82a

 

 Artykuły naukowe

 

1.     Kołodziej M., Kolegialne działanie biskupów w aspekcie efektywnym i afektywnym,
„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 31 (2021), nr 34, s. 93-110.

https://www.academia.edu/63778201/Kolegialne_dzia%C5%82anie_
biskup%C3%B3w_w_aspekcie_efektywnym_i_afektywnym

 

2.     Kołodziej M., Erygowanie parafii w prawie kanonicznym i prawie polskim,
w: W. Wenz, Kołodziej M., Znaczenie parafii
w życiu Kościoła partykularnego, Wrocław 2020, s. 21-38.

https://www.academia.edu/63776082/Erygowanie_
parafii_w_prawie_kanonicznym_i_prawie_polskim

 

3.     Kołodziej M., Powierzenie parafii instytutowi zakonnemu
w archidiecezji Wrocławskiej
, w: W. Wenz, Kołodziej M.,
Znaczenie parafii w życiu Kościoła partykularnego, Wrocław 2020, s. 125-159.

https://www.academia.edu/63776161/Powierzenie_parafii_
instytutowi_zakonnemu_w_archidiecezji_wroc%C5%82awskiej

 

4.     Kołodziej, M., Opieka nad seniorami w aspekcie prawno-kanonicznym,
w: Seniorzy – drogą Kościoła, M. Kołodziej, B. Mitkiewicz (red.),
Wrocław 2020, s. 33-58.

https://www.academia.edu/63781999/Opieka_nad_seniorami_
w_aspekcie_prawno_kanonicznym

 

5.     Kołodziej, M., Każdy człowiek jest drogą Kościoła – wprowadzenie,
w: Seniorzy – drogą Kościoła, M. Kołodziej, B. Mitkiewicz (red.),
Wrocław 2020, s. 5-8.

https://www.academia.edu/63782425/Ka%C5%BCdy_cz%C5%82owiek_
jest_drog%C4%85_Ko%C5%9Bcio%C5%82a

 

6.     Kołodziej M., Obrzędy pogrzebu katolickiego. Aktualne przepisy prawa liturgicznego,
w: Pogrzeb w prawie kanonicznym i prawie świeckim, E. Kruk (red.),
Kraków 2019, s. 73-104.

https://www.academia.edu/63779481/Obrzedy_pogrzebu_katolickiego_
Aktualne_przepisy_prawa_liturgicznego

 

7.     Kołodziej M., Obowiązek nieustannego nawracania się i pokuty,
w: Obowiązki i prawa instytutów zakonnych oraz ich członków
w świetle KPK, M. Saj (red.), Warszawa 2019, s. 55-100.

https://www.academia.edu/63777565/Obowi%C4%85zek_
nieustannego_nawracania_si%C4%99_i_pokuty

 

8.     Kołodziej M., Aktualny obrzęd udzielania Komunii świętej
poza Mszą świętą
, w: Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii,
S. Araszczuk (red.), Wrocław 2017, s. 69-79.

https://www.academia.edu/63775828/Aktualny_obrzed_
udzielania_Komunii_swietej_poza_Msza_swieta

 

9.     Kołodziej M., Urząd wikariusza parafialnego. Współpraca
i autonomia w posługiwaniu duszpasterskim
,
„Kościół i Prawo”, 18 (2016), nr 1, s. 9-31.

https://www.academia.edu/42320489/Urz%C4%85d_wikariusza_
parafianego_Wsp%C3%B3%C5%82praca_i_autonomia_
w_pos%C5%82ugiwaniu_duszpasterskim

 

1    Kołodziej M., Dynamika miłosierdzia Bożego w obrzędach
celebracji chrztu świętego. Aspekt teologiczno-kanoniczny
,
w: Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia,
S. Araszczuk (red.), Wrocław-Legnica 2016, s. 145-164.

https://www.academia.edu/63775953/Dynamika_mi%C5%82osierdzia
_Bo%C5%BCego_w_obrz%C4%99dach_
celebracji_chrztu_%C5%9Bwi%C4%99tego

 

11.  Kołodziej M., Pobożność eucharystyczna i kult Eucharystii
poza Mszą świętą
, „Studia Pastoralne, 11 (2015), s. 222-232.

https://www.academia.edu/63776788/Pobo%C5%BCno%
C5%9B%C4%87_eucharystyczna_i_kult_Eucharystii_poza_
Msz%C4%85_%C5%9Awi%C4%99t%C4%85

 

12.  Kołodziej M., Wskazania najnowsze w kwestii partykularnego
prawa liturgicznego w Archidiecezji Wrocławskiej
, w: Hereditatis Custos.
Księga dla uczczenia Księdza Profesora Józefa Patera, Wrocław 2014, s. 397-412.

https://www.academia.edu/63781299/Wskazania_najnowsze_
w_kwestii_partykularnego_prawa_liturgicznego_
w_Archidiecezji_Wroc%C5%82awskiej

 

13.  Kołodziej M., Liturgia w katechezie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”,
67 (2014), nr 3, s. 245-258.

https://www.academia.edu/42320607/Liturgia_w_katechezie

 

14.  Kołodziej M., Biblijne korzenie zgromadzenia liturgicznego,
„Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 15 (2009), nr 2, s. 76-91.

https://www.academia.edu/42320578/Biblijne_
korzenie_zgromadzenia_liturgicznego

Liturgia Kościoła
 
W zakładce "Bibliografia"
do pobrania publikacje
ks. Marcina Kołodzieja